Aanvullende voorwaarden

Zie ook: Tentensuite - Algemene voorwaarden

2021/2022 Covid voorwaarden indien van toepassing:

  • Aanbetaling van € 99,00
  • Restant betaling 4 weken voor vertrek
  • Geen vertrek i.v.m. COVID = geld terug
  • Kosteloos annuleren bij code rood/oranje op plaats van bestemming.

Vraag ons naar de aanvullende voorwaarden die geldig zijn per camping!

Tentensuite boeken, betalen en reserveren, voorwaarden:
Boeken doet u door het boekingssysteem op de internetsite van Tentensuite volledig en naar waarheid in te vullen en te verzenden.
Binnen 24 uur na ontvangst zal Tentensuite proberende boeking via mail aan u bevestigen.
Op de boekingsbevestiging staan vermeld: de NAW-gegevens van de huurder, de gegevens en het aantal gasten dat gezamenlijk van de tent gebruik maakt, het boekings- en  factuurnummer, de boekingsdatum, de aankomst- en vertrekdatum, de bestemming(en), de eventuele gewenste opties, de totale reissom en het bedrag van de aanbetaling.
Binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsaanvraag kan de reservering kosteloos worden geannuleerd en zal de reeds betaalde aanbetaling binnen 48 uur worden teruggestort.
Deze kosteloze annulering is niet mogelijk wanneer de aanvraag valt binnen 4 weken van de aankomstdatum.
Betalen kan uitsluitend door overschrijving op het bankrekeningnummer van Tentensuite. Betaling contant op de bestemming, via Ideal of met uw creditcard is niet mogelijk.
De aanbetaling dient u binnen 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging aan Tentensuite over te maken.
Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u een schriftelijke boekingsbevestiging/factuur met daarop alle voor u noodzakelijke gegevens en informatie.
Niet eerder dan na bijschrijven van het bedrag van de aanbetaling op de bankrekening van Domaine des Platanes - Tentensuite, is de boeking bindend en is Tentensuite gehouden aan de boeking, onverminderd de betalingsverplichting van de huurder.

Tentensuite boekingskosten
U betaalt € 25,00 boekingskosten. Dit is een vergoeding voor administratie en handelingskosten. Deze kosten vormen een verplicht onderdeel van de boeking.

Tentensuite aanbetaling
Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling te worden gedaan gelijk aan 30% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 250,-. De aanbetaling dient in ieder geval binnen 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van Domaine des Platanes - Tentensuite.

Tentensuite restant factuurbedrag
Het restant van het factuurbedrag dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij boeking binnen 10 weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden voldaan. Op het moment dat bovengenoemde tijdslimiet is overschreden heeft Tentensuite het recht de boeking, na herinnering via email, te annuleren, waarbij de huurder aansprakelijk is voor de annuleringskosten. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.

Tentensuite Servicekosten en kosten voor linnengoed
Op alle bestemmingen, tenzij op de factuur anders aangegeven, zijn bovenstaande kosten niet in de factuur opgenomen en moeten deze kosten tijdens het verblijf op de bestemming worden voldaan. Op de factuur staat duidelijk aangegeven of de servicekosten en kosten voor linnengoed zijn opgenomen in het factuurbedrag of dat deze ter plaatse moeten worden afgerekend.

Tentensuite Borgsom
Op alle bestemmingen kan een borgsom worden gevraagd. Deze borgsom is 100 euro. Gaat er iets mis of raakt er iets van ons eigendom of dat van de camping beschadigd dan verwachten wij dat u daar melding van maakt. Op deze wijze kunnen wij in goed overleg bezien welke actie moet worden ondernomen om herstel mogelijk te maken en de eventuele kosten via uw reisverzekering te dekken. Verzuimd u melding te maken van schade dan zullen wij u achteraf alsnog aansprakelijk stellen voor de eventueel gemaakte kosten.

Tentensuite weekprijs uitgangspunt
De op de site vermelde prijs voor de huur van een tent is gebaseerd op maximaal 4 personen per tent, 2 volwassenen en 2 kinderen, tenzij anders is aangegeven. In de basisprijs zijn begrepen de standplaats, de huur van de tent, elektra, water, BTW en de services en faciliteiten van de betreffende camping zoals op de site aangegeven. Het bedrag is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Tentensuite bekend waren ten tijde van de vrijgave van de website www.tentensuite.nl . Eventuele tussentijdse wijzigingen die van invloed zijn, zullen zo snel mogelijk worden verwerkt. De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs en moet aan het eind van het verblijf op de bestemming worden afgerekend.

Tentensuite annulering van de boeking door de huurder (later dan 14 dagen na boekingsaanvraag)
Boekingen kunnen alleen schriftelijk of via e-mail worden geannuleerd. Bij annulering zijn annuleringskosten verschuldigd.
Deze annuleringskosten zijn:

  • Tot 8 weken voor aankomstdatum, de aanbetaling, 30% van de reissom.
  • Tot 2 weken voor aankomstdatum, 70% van de reissom.
  • Binnen 1 week voor aankomstdatum, de gehele reissom.

Bij latere aankomst dan aankomstdatum in de tent of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet-benutte gehuurde tijd.

Tentensuite Wijziging boeking door verhuurder
Indien Tentensuite de geboekte accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht en krijgt, zonder verhoging van kosten, een passend alternatief aangeboden. Indien de huurder hiervan geen gebruik wenst te maken, zal Tentensuite binnen 2 weken de reissom en boekingskosten restitueren. Kan de geboekte accommodatie niet worden aangeboden binnen 7 dagen voor de in de boekingsbevestiging vermelde aankomstdatum, verplicht Tentensuite zich ervoor te zorgen dat de betrokken huurder naast terugbetaling van de ontvangen reissom, een vergoeding wordt geboden gelijk aan 10% van de reissom, met een maximum van € 50.- per persoon. Tentensuite is niet gehouden tot restitutie van de reissom aan de huurder in geval van overmacht. Onder overmacht moet - zonder uitputtend te zijn - in ieder geval worden verstaan: het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de accommodatie is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn en dreigend overstromingsgevaar.

Tentensuite Aansprakelijkheid
Tentensuite en niet de campingeigenaar ter plaatse is aansprakelijk voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of gerelateerd aan de tent en/of inventaris vanwege onvoldoende onderhoud, gebreken of andere niet specifiek genoemde oorzaken. Tentensuite kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de via Tentensuite geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.

Tentensuite uitsluiting en beperking aansprakelijkheid
Als Tentensuite op basis van “Wijziging boeking door verhuurder” aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Tentensuite aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ziekte-  en/of annuleringsverzekering. Indien Tentensuite jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Tentensuite voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Tentensuite. Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals geluid-, stank- of wateroverlast of insectenplagen komt van buitenaf en kan door Tentensuite niet worden beïnvloed. Hiervoor zal Tentensuite dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachting, is Tentensuite verplicht eventuele schade te vergoeden mits de tekortkoming in de nakoming niet aan Tentensuite is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt, omdat:

1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of
2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een   derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
4.   de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als hier beschreven. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

In de maanden mei, juni of september kan het voorkomen dat de campingeigenaar nog niet alle faciliteiten (zoals bijvoorbeeld het zwembad) kan aanbieden. Uitsluitend schriftelijk vastgelegde afspraken of inlichtingen van Tentensuite geven Tentensuite aansprakelijkheid. Alle mondelinge inlichtingen worden niet als aansprakelijkheid beoordeeld.

Tentensuite sociale voorwaarden voor huurder
Huurders van de door Tentensuite aangeboden accommodatie dienen de huisregels van de bestemmingr te respecteren en deze moeten worden nageleefd op zijn terrein door de aanwezige gasten. Ook dienen de huurders met respect en zorg om te gaan met alle materialen welke door Tentensuite aan hen wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders zal Tentensuite de huurder voor de gemaakte kosten aansprakelijk stellen en de te maken kosten terugvorderen. Op de meeste campings is het toegestaan tegen vergoeding huisdieren mee te nemen. Het is echter niet toegestaan huisdieren zonder begeleiding in de tent of op het terrein achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Tentensuite zal niet nalaten de huurder aansprakelijk te stellen voor de te maken kosten. De gebruiker van de door Tentensuite aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, kan na een waarschuwing door de campingeigenaar uit de accommodatie verwijderd worden en gesommeerd worden het campingterrein definitief te verlaten, dit zonder enig recht op terugbetaling.

Tentensuite Klachten
Alle informatie die de huurder wordt toegestuurd of ontvangt via andere media over Tentensuite en haar diensten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alles is gedaan om een helder en duidelijk beeld te geven van de accommodatie en de omgeving. Is het desondanks niet overeenkomstig de verwachtingen, waarbij ook de gebruiken en de gewoonten van het land en de plaats waar de accommodatie wordt geboden in acht moet worden genomen, dient de huurder de eigenaar van de camping hierover te informeren. Deze zal contact opnemen met Tentensuite. In samenspraak met de huurder en de campingeigenaar zal geprobeerd worden tot een passende oplossing te komen. Mocht de klacht naar de mening van de huurder niet of niet voldoende door Tentensuite zijn opgelost dan moet de betreffende klacht door de huurder binnen 4 weken na terugkomst, schriftelijk of via e-mail bij Tentensuite ingediend worden.
Binnen 24 uur zal Tentensuite een eerste reactie geven op de ontvangen klacht, vervolgens zal Tentensuite alles in het werk stellen om de klacht van de huurder binnen 7 dagen passend en naar beider tevredenheid af te handelen.

Bennebroek, 28 januari 2014

Zie ook: Tentensuite - Algemene voorwaarden

TOP